Điều khoản bảo mật thông tin

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN Composite Phú Mỹ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công […]

TRANH GAO VIET-GIFT